Regulamin

Dzień dobry!

Bardzo mi miło, że odwiedzasz moją stronę i jesteś zainteresowany/-a moimi e-bookami. Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Administratorem serwisu jestem ja, to znaczy Anna Młodawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transkrypt Anna Młodawska z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu https://annamlodawska.pl/ oraz sposobie dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu funkcjonującego w ramach tego serwisu. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, ja i mój zespół jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@annamlodawska.pl.

Pozdrawiam,

Anna Młodawska

Właścicielka firmy Transkrypt Anna Młodawska i serwisu https://annamlodawska.pl/

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Dział z bezpłatnymi treściami – dostępny w ramach Serwisu dział z bezpłatnymi treściami, poświęcony w swej tematyce w szczególności zagadnieniom związanym z nauką języka angielskiego,

2) E-sklep – sklep internetowy dostępny w ramach Serwisu pod adresem https://annamlodawska.pl/sklep/, za pośrednictwem którego można zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowej lub umowę sprzedaży produktów fizycznych lub biletów na stacjonarne szkolenia,

3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4) Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych Użytkownika, a także na śledzenie jego własnej aktywności w ramach Serwisu,

5) Kurs Online – kurs online dostępny za pośrednictwem Serwisu po wykupieniu dostępu do pojedynczego kursu na zasadach określonych w Regulaminie; szczegółowy opis treści wchodzących w skład poszczególnych kursów znajduje się na stronie Serwisu pod adresem https://annamlodawska.pl/sklep/, dostęp do Kursu Online jest ograniczony czasowo, zaś okres dostępu wskazany jest w opisie każdego produktu,

6) Materiały – treści dostępne dla Użytkowników posiadających aktywny dostęp do Kursu Online,

7) Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny pod adresem https://annamlodawska.pl/regulamin/,

8) Serwis – prowadzony przez Właściciela Serwisu serwis internetowy, działający pod adresem https://annamlodawska.pl/,

9) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu,

10) Właściciel Serwisu – Anna Młodawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transkrypt Anna Młodawska z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Serwis funkcjonujący pod domeną https://annamlodawska.pl/ stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu, w szczególności zaś:

1) ogólne zasady korzystania z Serwisu,

2) obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników,

3) obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu,

4) zasady zgłaszania reklamacji.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w procesie składania zamówienia. W przypadku samego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości.

4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego załączników, stanowiących integralną część Regulaminu.

6. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie go na stronie Serwisu pod adresem https://annamlodawska.pl/regulamin/, w sposób umożliwiający pobranie tego Regulaminu i sporządzenie jego wydruku.

7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, treści o charakterze bezprawnym.

8. Ceny towarów dostępnych w E-sklepie są cenami całkowitymi, tj. są cenami brutto i zawierają podatek VAT (tam, gdzie jego naliczenie jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła (jeśli są należne).

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wprowadzania nowych towarów oraz usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

10. Właściciel Serwisu może udostępniać kody rabatowe pozwalające skorzystać z określonej wysokości rabatu podczas zakupów za pośrednictwem E-sklepu.

11. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Serwisu:

1) nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami albo które naruszają dobra osobiste osób trzecich,

2) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

3) nie wykorzystywać Serwisu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu),

4) korzystać z wszelkich treści, informacji oraz jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

5) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności w Dziale z bezpłatnymi treściami. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również zmian treści zamieszczonych w ramach Kursu Online w trakcie okresu, na który został on udostępniony Użytkownikowi, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te winny wynikać z konieczności dokonania ulepszeń treści Kursu Online na korzyść Użytkownika.

13. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, w przypadku stworzenia przez Właściciela Serwisu nowej wersji lekcji lub materiałów w ramach Kursu Online, Właściciel Serwisu ma prawo do zastąpienia dowolnych lekcji lub materiałów w ramach Kursu Online nowymi lekcjami lub materiałami zawierającymi ulepszenia na korzyść Użytkownika.

14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży Kursu Online. W przypadku planowanej rezygnacji ze sprzedaży danego Kursu Online Właściciel Serwisu zobowiązuje się zapewnić aktualnym Użytkownikom korzystającym z danego Kursu Online możliwość korzystania z takiego Kursu Online do końca okresu, na jaki każdy Użytkownik wykupił dostęp.

15. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem wiedzy dostępnej w Serwisie, w tym w szczególności zamieszczonych w nim treści. W szczególności Użytkownik powinien być świadomy, iż wykorzystanie przez niego porad, strategii i metod opisanych w Serwisie, w tym w Kursie Online, w danym kontekście, w stosunku do danego odbiorcy i w konkretnych okolicznościach wymaga indywidualnej decyzji Użytkownika.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu możliwości:

1) przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu,

2) zawierania za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów sprzedaży,

3) zapisu na newsletter.

2. W sytuacji, gdy Użytkownik zawrze za pośrednictwem Serwisu umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub umowę sprzedaży, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika. Szczegóły dotyczące Konta zostały opisane w § 5 Regulaminu.

3. Powyższe usługi świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

4. Samo przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zapis na newsletter oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@annamlodawska.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Właściciel Serwisu będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Techniczne warunki korzystania z Serwisu i Materiałów

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Materiałów są następujące:

1) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

2) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej,

3) ustawienia plików cookies pozwalające na odtwarzanie treści embedowanych z zewnętrznych serwisów takich jak Vimeo, YouTube,

4) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail – samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga posiadania aktywnego konta poczty e-mail; konieczność posiadania takiego konta wiąże się z chęcią zapisu na newsletter oraz dokonania zakupów za pośrednictwem E-sklepu.

§ 5

Konto w Serwisie

1. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu publicznie dostępnej zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji. Dla korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie (w szczególności w celu korzystania z Materiałów) posiadanie Konta jest niezbędne.

2. Konto zakładane jest dla Użytkownika automatycznie przy pierwszym zakupie w E-Sklepie. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość z danymi dostępowymi do Konta.

3. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym osobom hasła oraz loginu do swojego Konta.

5. Z tytułu samego posiadania Konta w Serwisie Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w ramach Serwisu. W przypadku kolejnych zakupów w E-Sklepie, Użytkownik powinien uprzednio zalogować się do swojego Konta.

7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.

8. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach tego Konta.

9. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco dotyczące go dane osobowe przypisane do Konta.

10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych danych osobowych przypisanych do Konta.

11. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem (jeżeli takowa jest dostępna) lub kontaktując się z Właścicielem Serwisu pod adresem kontakt@annamlodawska.pl. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z wszystkich Kursów Online zakupionych w ramach danego Konta, utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (szczegóły opisane zostały w polityce prywatności Serwisu).

§ 6

Likwidacja lub zablokowanie Konta

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:

1) przypisał do Konta dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich,

3) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Serwisu oraz Właściciela Serwisu,

4) loguje się do Serwisu z więcej niż 3 adresów IP w okresie miesiąca lub loguje się równocześnie z różnych adresów IP; w takim przypadku Właściciel Serwisu może również według własnego uznania zażądać od Użytkownika pisemnego oświadczenia o tym, że korzysta z konta samodzielnie i nie udostępnił danych logowania żadnym osobom trzecim.

2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Serwisu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z Kursów Online zakupionych w ramach danego Konta, utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (szczegóły opisane zostały w polityce prywatności Serwisu).

§ 7

Zakup Kursu Online

1. Za pośrednictwem strony internetowej, będącej subdomeną Serwisu: https://sklep.annamlodawska.pl/, Użytkownik może wykupić dostęp do Kursu Online.

2. Użytkownicy, którzy wykupią dostęp do Kursu Online, uzyskują dostęp do Materiałów wchodzących w skład tego Kursu Online za pośrednictwem platformy kursowej dostępnej po zalogowaniu na stronie https://sklep.annamlodawska.pl/.

3. Aktualna w danym czasie cena Kursu Online podana jest na stronie https://sklep.annamlodawska.pl/.

4. Użytkownik w celu zamówienia Kursu Online powinien dodać do koszyka odpowiedni produkt, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk “przejdź do kasy”, zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie E-Sklepu Właściciela Serwisu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem Serwisu.

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Właścicielem Serwisu umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności. Płatności za Kurs Online Użytkownik dokonuje za okres dostępu wskazany w opisie danego produktu za pomocą metody płatności wybranej przez siebie spośród dostępnych metod, m.in. szybkim przelewem, kartą, paypalem.

7. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Właściciela Serwisu opłaty odpowiadającej cenie Kursu Online, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz instrukcję uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

8. Umowę o dostarczenie treści cyfrowych traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Właściciel Serwisu będzie udostępniał Użytkownikowi, który kupił Kurs Online jedną lekcję tygodniowo i przesyłał każdorazowo mailowe powiadomienia o nowej lekcji dostępnej na platformie kursowej. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o nowych lekcjach poprzez kliknięcie linku wypisania się z listy mailingowej osób, które kupiły dany kurs. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień mailowych o nowych lekcjach nie oznacza rezygnacji z Kursu Online – Użytkownik nadal będzie miał dostęp do udostępnionych mu już lekcji kursu poprzez zalogowanie się na platformie kursowej pod adresem https://sklep.annamlodawska.pl/.

10. Kurs Online jest kursem do samodzielnej nauki i nie obejmuje indywidualnych konsultacji ani indywidualnego kontaktu z Właścicielem Serwisu. Użytkownik Kursu Online może przesyłać swoje pytania związane z Kursem Online na adres kontakt@annamlodawska.pl jednak odpowiedź na takie pytania zależy od wyłącznego uznania Właściciela Serwisu i jego aktualnej dostępności czasowej. Mimo że Właściciel Serwisu dołoży starań, by w miarę możliwości odpowiadać na pytania Użytkowników Kursu Online, zastrzega sobie możliwość odmowy odpowiedzi na takie pytania lub możliwość udzielenia odpowiedzi na dane pytanie w sposób dostępny dla wielu Użytkowników tego samego Kursu Online np. w dziale Często Zadawane Pytania na platformie kursowej lub w dedykowanej grupie na Facebooku (jeśli taka powstanie). W przypadku odpowiedzi na pytanie Użytkownika w wyżej opisany sposób dostępny dla wielu Użytkowników tego samego Kursu Online, Właściciel Serwisu nie ujawni danych Użytkownika ani innych informacji pozwalających na jego identyfikację bez jego uprzedniej zgody.

§ 8

Zakup produktów fizycznych

1. W celu dokonania zakupu towarów za pośrednictwem E-sklepu należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: https://annamlodawska.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru określonego towaru (jeśli jest dostępny), podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

2. Wybór przez Użytkownika zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.

3. Zakup towaru wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.

4. Celem złożenia zamówienia w E-sklepie konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

1) imię, nazwisko albo nazwa firmy,

2) adres zamieszkania lub adres siedziby,

3) NIP (na potrzeby wystawienia faktury ze wskazaniem nabywcy jako prowadzącego działalność gospodarczą),

4) numer telefonu,

5) adres e-mail.

5. W procesie składania zamówienia Użytkownik obowiązany jest ponadto określić, czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych towarów (gdy będzie to konieczne ze względu na charakter zakupionych towarów), dokonać wyboru formy płatności za zamówione towary oraz sposobu ich dostawy.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby, jak również co do formy płatności za zamówione towary oraz miejsca i formy ich dostawy.

7. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

1) określenie liczby i rodzaju zamówionych towarów,

2) cenę towaru oraz koszty dostawy,

3) dane osobowe zamawiającego Użytkownika,

4) formę odbioru i adres dostawy zamówionego towaru.

8. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”. Po kliknięciu w przycisk, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po złożeniu zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej.

§ 9

Zakup biletów na szkolenia stacjonarne

1. Właściciel Serwisu prowadzi również sprzedaż biletów na szkolenia stacjonarne. Szkolenia prowadzone w różnych terminach będą miały różną tematykę.

2. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne możliwy jest (jeśli szkolenia są w danym czasie dostępne) za pośrednictwem strony internetowej, będącej subdomeną Serwisu: https://annamlodawska.pl/sklep/.

3. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi lub osobie wskazanej przez Użytkownika zgodnie z ust. 7 poniżej możliwości wzięcia udziału w szkoleniu o wybranej przez Użytkownika tematyce i w terminie wskazanym na bilecie.

4. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie E-Sklepu.

5. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Użytkownik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wskazanym na wybranym przez siebie bilecie.

6. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Właścicielowi Serwisu za udział w szkoleniu.

7. Z uwagi na fakt, że szkolenia mają różną tematykę, Użytkownik nie może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, ponieważ zakupiony przez niego bilet uprawnia go do wzięcia udziału w szkoleniu o wskazanej na zakupionym bilecie tematyce.

8. Dokonując zakupu szkolenia, Użytkownik ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Użytkownik może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 24 h przed terminem szkolenia.

§ 10

Dostawa i płatność

1. Dostawa towarów w postaci produktów fizycznych zamówionych za pośrednictwem E-sklepu ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej DHL. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, proszony jest o indywidualny kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem kontakt@annamlodawska.pl.

2. Koszty dostawy ponosi Użytkownik. Koszty dostawy podane są do wiadomości Użytkownika przed wysłaniem przez niego zamówienia.

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych.

4. Użytkownik może zapłacić za zamówione produkty wszystkimi metodami płatności obsługiwanymi przez usługodawcę świadczącego usługi obsługi płatności elektronicznej na rzecz Właściciela Serwisu, m.in. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą kredytową, PayPal. Usługodawcą świadczącym usługi obsługi płatności elektronicznej jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

5. Fakturę dokumentującą zakup Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 11

Odpowiedzialność za wady

1. Właściciel Serwisu ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Właściciela Serwisu, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem Serwisu zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji składanej przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, prowadzenia zapisów na newsletter, umożliwienia założenia konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępnej poniżej oraz pod adresem https://annamlodawska.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami rozstrzygnięciu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy (podstawa prawna: art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku).

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej jako Załącznik nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Właścicielowi Serwisu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Właściciela Serwisu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Serwisu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w E-Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Serwisu został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 15

Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do użytku osobistego.

2. Wszelkie materiały udostępniane przez Właściciela Serwisu w ramach zakupionego Kursu Online mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników, którzy uiścili opłatę za Kurs Online. Użytkownicy ci mogą drukować, pobierać lub korzystać z treści udostępnionych w ramach Serwisu w jakikolwiek inny sposób w związku z zakupionym przez nich Kursem Online wyłącznie do użytku osobistego, w szczególności bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania, publikowania w jakichkolwiek miejscach (w tym w Internecie) lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (lub do jakichkolwiek innych celów komercyjnych).

3. Jakiekolwiek korzystanie, rozpowszechnianie lub posługiwanie się przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób i w jakimkolwiek innym zakresie niż do użytku osobistego z treści dostępnych w ramach Serwisu, w tym z Materiałów dostępnych w Kursie Online, jest niedozwolone.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.

3. Nazwa Serwisu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.

4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku sporu związanego z korzystaniem z Serwisu powstałego pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem innym niż Konsument, poddany zostanie on pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

6. Wszystkie ewentualne archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf pod adresem https://annamlodawska.pl/regulamin.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci zakupionego Kursu Online wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku, gdy umowa dotyczy zakupionych towarów, w terminie 14 dni od dnia objęcia tych towarów w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (kontakt@annamlodawska.pl, adres: Transkrypt Anna Młodawska ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłaś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałaś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiała ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości zwracanego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, możesz posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Adresat:

Transkrypt Anna Młodawska

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

e-mail: kontakt@annamlodawska.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Dane dobrowolne, które pozwolą nam na sprawniejszą obsługę procesu zwrotu

Adres e-mail konsumenta: ……………………………………………………………………………………

Numer telefonu konsumenta: ……………………………………………………………………………….

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płaciłaś w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, podaj poniżej numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..

data wypełnienia

……………………….

podpis konsumenta (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez Annę Młodawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Transkrypt Anna Młodawska” z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@annamlodawska.pl

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 30 dni.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 3 – Polityka prywatności